price

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/12 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/12 جمعه ساعت 14:31:48 روز ۱۴۰۳/۱/۲۴ بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/12 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 697,065 قیمت یورو 0 0 813,165 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/12 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/11 پنجشنبه ساعت 14:31:54 روز ۱۴۰۳/۱/۲۳ بیست و سه فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/11 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 696,230 قیمت یورو 0 0 812,330 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/11 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/10 چهارشنبه ساعت 14:32:45 روز ۱۴۰۳/۱/۲۲ بیست و دو فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/10 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 703,030 قیمت یورو 0 0 821,430 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/10 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/09 سه شنبه ساعت 14:31:27 روز ۱۴۰۳/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/09 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 692,960 قیمت یورو 0 0 808,680 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/09 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/08 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/08 دوشنبه ساعت 14:32:03 روز ۱۴۰۳/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/08 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 690,760 قیمت یورو 0 0 805,430 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/08 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/07 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/07 یکشنبه ساعت 14:31:06 روز ۱۴۰۳/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/07 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 703,490 قیمت یورو 0 0 820,260 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/07 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/06 شنبه ساعت 14:33:30 روز ۱۴۰۳/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/06 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 700,630 قیمت یورو 0 0 816,920 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/06 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/05 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/05 جمعه ساعت 14:33:03 روز ۱۴۰۳/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/05 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 698,340 قیمت یورو 0 0 814,230 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/05 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/04 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/04 پنجشنبه ساعت 14:33:45 روز ۱۴۰۳/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/04 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 697,580 قیمت یورو 0 0 813,340 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/04 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/03 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/03 چهارشنبه ساعت 14:31:55 روز ۱۴۰۳/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/04/03 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 682,310 قیمت یورو 0 0 795,750 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/04/03 چهارشنبه بیشتر بخوانید »