قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/10 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/10 شنبه ساعت 14:33:43 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ بیست و یک بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/10 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 592,680 قیمت یورو 0 0 693,670 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/10 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/09 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/09 جمعه ساعت 14:32:43 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ بیست بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/09 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 599,282 قیمت یورو 0 0 702,612 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/09 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/08 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/08 پنجشنبه ساعت 14:31:52 روز ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ نوزده بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/08 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 599,240 قیمت یورو 0 0 702,570 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/08 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/07 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/07 چهارشنبه ساعت 14:33:06 روز ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/07 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 600,050 قیمت یورو 0 0 703,730 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/07 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/06 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/06 سه شنبه ساعت 14:33:18 روز ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/06 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 594,280 قیمت یورو 0 0 694,580 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/06 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/05 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/05 دوشنبه ساعت 14:32:00 روز ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ شانزده بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/05 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 593,010 قیمت یورو 0 0 694,200 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/05 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/04 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/04 یکشنبه ساعت 14:31:41 روز ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ پانزده بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/04 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 596,900 قیمت یورو 0 0 698,870 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/04 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/03 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/03 شنبه ساعت 14:32:11 روز ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/03 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 612,220 قیمت یورو 0 0 716,810 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/03 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/02 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/02 جمعه ساعت 14:31:28 روز ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/02 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 630,512 قیمت یورو 0 0 731,800 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/02 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/01 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/01 پنجشنبه ساعت 14:33:10 روز ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/01 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 629,870 قیمت یورو 0 0 739,650 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/01 پنجشنبه بیشتر بخوانید »