قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/18 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/18 سه شنبه ساعت 14:31:35 روز ۱۴۰۳/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/18 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 638,900 قیمت یورو 0 0 754,900 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/18 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/17 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/17 دوشنبه ساعت 14:34:11 روز ۱۴۰۳/۳/۲۸ بیست و هشت خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/17 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 631,800 قیمت یورو 0 0 747,400 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/17 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/16 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/16 یکشنبه ساعت 14:31:11 روز ۱۴۰۳/۳/۲۷ بیست و هفت خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/16 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 632,100 قیمت یورو 0 0 747,700 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/16 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/15 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/15 شنبه ساعت 14:35:37 روز ۱۴۰۳/۳/۲۶ بیست و شش خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/15 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 632,600 قیمت یورو 0 0 748,300 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/15 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/14 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/14 جمعه ساعت 14:31:49 روز ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/14 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 639,100 قیمت یورو 0 0 755,700 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/14 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/13 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/13 پنجشنبه ساعت 14:34:06 روز ۱۴۰۳/۳/۲۴ بیست و چهار خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/13 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 638,500 قیمت یورو 0 0 754,100 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/13 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/12 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/12 چهارشنبه ساعت 14:32:35 روز ۱۴۰۳/۳/۲۳ بیست و سه خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/12 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 634,900 قیمت یورو 0 0 751,800 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/12 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/11 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/11 سه شنبه ساعت 14:31:05 روز ۱۴۰۳/۳/۲۲ بیست و دو خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/11 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 636,400 قیمت یورو 0 0 753,300 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/11 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/10 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/10 دوشنبه ساعت 14:33:51 روز ۱۴۰۳/۳/۲۱ بیست و یک خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/10 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 632,800 قیمت یورو 0 0 746,600 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/10 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/09 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/09 یکشنبه ساعت 14:34:38 روز ۱۴۰۳/۳/۲۰ بیست خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/06/09 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 640,400 قیمت یورو 0 0 752,800 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/06/09 یکشنبه بیشتر بخوانید »