ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/24 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/24 پنجشنبه ساعت 13:32:36 روز ۱۴۰۰/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,490 دلار 292,220 یورو 262,100 بالاترین قیمت دلار 259,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 353,020 پوند 70,910 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/24 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/23 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/23 چهارشنبه ساعت 13:32:36 روز ۱۴۰۰/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,690 دلار 296,170 یورو 262,600 بالاترین قیمت دلار 260,450 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 357,620 پوند 70,960 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/23 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/22 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/22 سه شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۰/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,880 دلار 295,320 یورو 261,300 بالاترین قیمت دلار 258,360 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 357,300 پوند 71,010 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/22 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/21 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/21 دوشنبه ساعت 13:32:31 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,830 دلار 291,860 یورو 257,100 بالاترین قیمت دلار 254,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 353,110 پوند 69,910 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/21 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/20 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/20 یکشنبه ساعت 13:33:02 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱ یک اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 256,430 دلار 290,410 یورو 258,800 بالاترین قیمت دلار 256,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 350,340 پوند 69,800 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/20 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه ساعت 13:33:04 روز ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,510 دلار 295,030 یورو 263,120 بالاترین قیمت دلار 260,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 355,880 پوند 70,910 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه ساعت 13:31:31 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 263,412 دلار 299,272 یورو 265,300 بالاترین قیمت دلار 262,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 360,702 پوند 71,792 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/17 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/17 پنجشنبه ساعت 13:33:58 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 263,460 دلار 299,400 یورو 265,300 بالاترین قیمت دلار 263,420 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 360,390 پوند 71,710 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/17 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/16 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/16 چهارشنبه ساعت 13:31:05 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ بیست و هفت بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 268,060 دلار 304,970 یورو 268,300 بالاترین قیمت دلار 266,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 365,460 پوند 72,970 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/16 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/15 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/15 سه شنبه ساعت 13:31:34 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ بیست و شش بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 270,087 دلار 305,017 یورو 270,860 بالاترین قیمت دلار 268,390 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 366,917 پوند 73,797 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/15 سه شنبه ادامه »

سبد خرید