ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/18 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/18 پنجشنبه ساعت 13:32:14 روز ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 251,660 دلار 302,990 یورو 253,620 بالاترین قیمت دلار 251,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 364,090 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/18 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/17 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/17 چهارشنبه ساعت 13:31:59 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 251,730 دلار 305,032 یورو 251,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/17 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/16 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/16 سه شنبه ساعت 13:35:27 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,750 دلار 302,900 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/16 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/15 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/15 دوشنبه ساعت 13:39:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ بیست و هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,770 دلار 303,739 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/15 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه ساعت 13:31:41 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ بیست و شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,760 دلار 302,660 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ بیست و پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,770 دلار 302,744 یورو 249,850 بالاترین قیمت دلار 246,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه ساعت 13:31:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,960 دلار 299,863 یورو 247,050 بالاترین قیمت دلار 245,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه ساعت 13:48:53 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,960 دلار 299,450 یورو 247,050 بالاترین قیمت دلار 245,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه ساعت 13:47:51 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ بیست و دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 241,196 دلار 291,176 یورو 241,050 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه ساعت 13:37:08 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ بیست و یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 240,050 دلار 290,010 یورو 240,050 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه ادامه »

سبد خرید