ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/27 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/27 سه شنبه ساعت 13:31:36 روز ۱۴۰۱/۷/۵ پنج مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,237 دلار 305,217 یورو 317,520 بالاترین قیمت دلار 316,020 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 338,567 پوند 86,697 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/27 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/26 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/26 دوشنبه ساعت 13:33:34 روز ۱۴۰۱/۷/۴ چهار مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,190 دلار 306,000 یورو 317,520 بالاترین قیمت دلار 316,020 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 339,110 پوند 86,350 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/26 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/25 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/25 یکشنبه ساعت 13:33:09 روز ۱۴۰۱/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,898 دلار 308,218 یورو 318,810 بالاترین قیمت دلار 316,450 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 345,428 پوند 87,228 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/25 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/24 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/24 شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۱/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,880 دلار 308,090 یورو 318,810 بالاترین قیمت دلار 317,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 345,390 پوند 86,550 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/24 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/23 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/23 جمعه ساعت 13:31:36 روز ۱۴۰۱/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,650 دلار 313,380 یورو 317,720 بالاترین قیمت دلار 314,950 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,750 پوند 87,190 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/23 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/22 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/22 پنجشنبه ساعت 13:31:32 روز ۱۴۰۱/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,010 دلار 312,630 یورو 317,720 بالاترین قیمت دلار 314,950 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,310 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/22 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/21 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/21 چهارشنبه ساعت 14:31:41 روز ۱۴۰۱/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 316,010 دلار 313,980 یورو 316,720 بالاترین قیمت دلار 315,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 358,690 پوند 86,010 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/21 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/20 سه شنبه ساعت 14:32:32 روز ۱۴۰۱/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 317,510 دلار 317,780 یورو 317,520 بالاترین قیمت دلار 316,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 362,890 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/20 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/19 دوشنبه ساعت 14:36:24 روز ۱۴۰۱/۶/۲۸ بیست و هشت شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 316,810 دلار 315,850 یورو 316,820 بالاترین قیمت دلار 314,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 360,040 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/19 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/18 یکشنبه ساعت 14:32:23 روز ۱۴۰۱/۶/۲۷ بیست و هفت شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 318,520 دلار 318,940 یورو 319,520 بالاترین قیمت دلار 316,650 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 363,880 پوند …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/18 یکشنبه ادامه »

سبد خرید