ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/18 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/18 شنبه ساعت 14:32:03 روز ۱۴۰۰/۶/۲۷ بیست و هفت شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,200 دلار 323,290 یورو 276,410 بالاترین قیمت دلار 274,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,260 پوند 75,070 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/18 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/17 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/17 جمعه ساعت 14:32:26 روز ۱۴۰۰/۶/۲۶ بیست و شش شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,201 دلار 323,701 یورو 274,510 بالاترین قیمت دلار 272,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,781 پوند 75,491 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/17 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/16 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/16 پنجشنبه ساعت 14:33:29 روز ۱۴۰۰/۶/۲۵ بیست و پنج شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 272,810 دلار 321,310 یورو 273,610 بالاترین قیمت دلار 272,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 379,700 پوند 74,310 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/16 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/15 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/15 چهارشنبه ساعت 14:32:08 روز ۱۴۰۰/۶/۲۴ بیست و چهار شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,244 دلار 316,760 یورو 274,210 بالاترین قیمت دلار 272,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 381,300 پوند 74,884 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/15 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/14 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/14 سه شنبه ساعت 14:44:20 روز ۱۴۰۰/۶/۲۳ بیست و سه شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,610 دلار 313,950 یورو 275,610 بالاترین قیمت دلار 273,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 384,400 پوند 75,020 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/14 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/13 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/13 دوشنبه ساعت 14:33:32 روز ۱۴۰۰/۶/۲۲ بیست و دو شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 271,470 دلار 312,710 یورو 271,510 بالاترین قیمت دلار 269,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 377,680 پوند 73,900 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/13 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/12 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/12 یکشنبه ساعت 14:40:11 روز ۱۴۰۰/۶/۲۱ بیست و یک شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,970 دلار 315,650 یورو 277,210 بالاترین قیمت دلار 274,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,950 پوند 74,890 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/12 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/11 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/11 شنبه ساعت 14:31:22 روز ۱۴۰۰/۶/۲۰ بیست شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,260 دلار 316,520 یورو 278,810 بالاترین قیمت دلار 277,460 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,580 پوند 75,810 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/11 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/10 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/10 جمعه ساعت 14:37:00 روز ۱۴۰۰/۶/۱۹ نوزده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,368 دلار 315,668 یورو 279,010 بالاترین قیمت دلار 276,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,568 پوند 75,878 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/10 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/09 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/09 پنجشنبه ساعت 14:31:57 روز ۱۴۰۰/۶/۱۸ هجده شهریور هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 277,590 دلار 315,590 یورو 278,810 بالاترین قیمت دلار 276,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 386,090 پوند 75,590 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/09/09 پنجشنبه ادامه »

Shopping Cart