ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/07 سه شنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,378 دلار 479,118 یورو 435,550 بالاترین قیمت دلار 435,250 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 533,158 پوند 122,338 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/07 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/06 دوشنبه ساعت 13:31:17 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 435,660 دلار 483,870 یورو 435,880 بالاترین قیمت دلار 435,570 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 541,660 پوند 122,350 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/06 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/04 شنبه ساعت 13:31:46 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ پانزده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,753 دلار 495,713 یورو 436,370 بالاترین قیمت دلار 435,810 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 557,253 پوند 123,683 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/04 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/03 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/03 جمعه ساعت 13:34:40 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,786 دلار 495,746 یورو 436,370 بالاترین قیمت دلار 435,810 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 557,286 پوند 123,716 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/03 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/02 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/02 پنجشنبه ساعت 13:33:35 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,190 دلار 494,670 یورو 436,260 بالاترین قیمت دلار 435,840 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 568,190 پوند 124,690 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/02 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/01 چهارشنبه ساعت 13:32:20 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,220 دلار 485,580 یورو 438,090 بالاترین قیمت دلار 425,880 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 549,480 پوند 121,530 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/02/01 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/31 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/31 سه شنبه ساعت 13:31:02 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 436,600 دلار 483,260 یورو 437,100 بالاترین قیمت دلار 433,310 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 550,270 پوند 121,610 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/31 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/30 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/30 دوشنبه ساعت 13:31:40 روز ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 435,560 دلار 486,860 یورو 440,900 بالاترین قیمت دلار 435,400 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 553,710 پوند 121,570 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/30 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/29 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/29 یکشنبه ساعت 13:31:20 روز ۱۴۰۱/۱۱/۹ نه بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 435,680 دلار 484,030 یورو 439,100 بالاترین قیمت دلار 434,000 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 552,180 پوند 121,250 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/29 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/28 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/28 شنبه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۱/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 432,930 دلار 477,450 یورو 439,400 بالاترین قیمت دلار 419,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 544,680 پوند 119,600 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/01/28 شنبه ادامه »

سبد خرید