ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه ساعت 14:43:28 روز ۱۴۰۰/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,720 دلار 287,760 یورو 246,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,830 پوند 67,200 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/24 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه ساعت 14:35:39 روز ۱۴۰۰/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,375 دلار 287,945 یورو 246,340 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,545 پوند 67,135 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/23 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه ساعت 14:34:20 روز ۱۴۰۰/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,570 دلار 288,210 یورو 246,340 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,160 پوند 67,070 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/22 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه ساعت 14:31:08 روز ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 245,953 دلار 288,593 یورو 245,440 بالاترین قیمت دلار 244,790 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 336,863 پوند 67,543 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/21 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه ساعت 14:31:09 روز ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 245,106 دلار 287,850 یورو 245,040 بالاترین قیمت دلار 244,790 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 336,830 پوند 66,690 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/20 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/19 دوشنبه ساعت 14:33:33 روز ۱۴۰۰/۴/۲۸ بیست و هشت تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 244,390 دلار 287,740 یورو 245,640 بالاترین قیمت دلار 244,090 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 338,080 پوند 66,520 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/19 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/18 یکشنبه ساعت 14:32:58 روز ۱۴۰۰/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 246,540 دلار 288,550 یورو 247,640 بالاترین قیمت دلار 246,390 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,910 پوند 67,100 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/18 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/17 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/17 شنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۰/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,590 دلار 288,870 یورو 248,340 بالاترین قیمت دلار 247,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 343,540 پوند 67,420 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/17 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/16 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/16 جمعه ساعت 14:31:38 روز ۱۴۰۰/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,215 دلار 294,850 یورو 247,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 345,285 پوند 67,495 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/16 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه ساعت 14:32:04 روز ۱۴۰۰/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,290 دلار 294,850 یورو 247,940 بالاترین قیمت دلار 246,190 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 344,820 پوند 67,350 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/07/15 پنجشنبه ادامه »

Shopping Cart