ارز

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/10 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/10 جمعه ساعت 13:32:29 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ نوزده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 486,893 دلار 524,263 یورو 499,100 بالاترین قیمت دلار 485,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 592,163 پوند 135,053 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/10 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/09 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/09 پنجشنبه ساعت 13:32:51 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 488,610 دلار 525,840 یورو 499,100 بالاترین قیمت دلار 485,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 593,180 پوند 135,360 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/09 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/08 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/08 چهارشنبه ساعت 13:31:42 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ هفده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 491,414 دلار 529,844 یورو 499,600 بالاترین قیمت دلار 481,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 597,294 پوند 135,964 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/08 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/07 سه شنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شانزده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 491,320 دلار 519,260 یورو 495,600 بالاترین قیمت دلار 483,800 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 591,340 پوند 130,630 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/07 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/06 دوشنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ پانزده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 497,927 دلار 537,817 یورو 503,590 بالاترین قیمت دلار 493,830 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 613,517 پوند 136,097 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/06 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/05 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/05 یکشنبه ساعت 13:32:24 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ چهارده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 435,790 دلار 557,220 یورو 435,790 بالاترین قیمت دلار 435,790 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 636,260 پوند 140,700 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/05 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/04 شنبه ساعت 13:31:41 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سیزده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 448,804 دلار 550,384 یورو 448,160 بالاترین قیمت دلار 448,160 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 629,964 پوند 139,654 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/04 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/03 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/03 جمعه ساعت 13:32:18 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ دوازده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 446,776 دلار 550,046 یورو 446,470 بالاترین قیمت دلار 446,470 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 629,626 پوند 139,316 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/03 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/02 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/02 پنجشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ یازده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 446,641 دلار 549,911 یورو 446,470 بالاترین قیمت دلار 446,470 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 629,491 پوند 139,181 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/02 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/01 چهارشنبه ساعت 13:31:45 روز ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ده اسفند هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 438,522 دلار 550,112 یورو 438,150 بالاترین قیمت دلار 438,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 629,692 پوند 139,382 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/03/01 چهارشنبه ادامه »

سبد خرید