قیمت هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

قیمت نقره امروز هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰3623700003529700036525000۱۴۰۳/۱/۲۱ ۰۳:۳۰:۰۰
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰3575400003482600036038000۱۴۰۳/۱/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰
گرم نقره ۹۲۵5396040529081579065۱۴۰۳/۱/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده نقدی1570000000153200000158200000۱۴۰۳/۱/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده بنکداری1570100000152940000158260000۱۴۰۳/۱/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده کمتر از کیلو1570600000152990000158310000۱۴۰۳/۱/۲۱ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده فردایی1085200000108380000109150000۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰
قیمت نقره امروز

قیمت هر گرم نقره 925 عیار در سال ۱۴۰۰

برای به دست آوردن هر گرم نقره 999 یا همان نقره خالص کافیست قیمت نقره به دست آمده در جدول بالا را در عدد 999 ضرب نموده سپس حاصل به دست آمده را بر عدد 925 تقسیم نمایید تا قیمت آن به دست آید.

قیمت هر گرم نقره
3.2/5 - (251 امتیاز)