قیمت هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

قیمت نقره امروز هر گرم نقره 925 ایتالیایی و قیمت نقره خالص

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰114050001110001138400011499000۱۴۰۰/۶/۲۷ ۱۹:۰۱:۳۹
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰112530001090001123200011346000۱۴۰۰/۶/۲۷ ۱۴:۳۱:۳۹
گرم نقره ۹۲۵1940000194000194000۱۴۰۰/۵/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
آبشده نقدی494200004000004932000049600000۱۴۰۰/۶/۲۷ ۱۴:۳۰:۵۱
آبشده بنکداری495000004800004941000049910000۱۴۰۰/۶/۲۷ ۱۴:۳۱:۳۹
آبشده کمتر از کیلو494500004800004936000049860000۱۴۰۰/۶/۲۷ ۱۴:۳۱:۳۹
آبشده فردایی494200004000004932000049600000۱۴۰۰/۶/۲۷ ۱۴:۳۰:۵۱
قیمت نقره امروز

قیمت هر گرم نقره 925 عیار در سال ۱۴۰۰

برای به دست آوردن هر گرم نقره 999 یا همان نقره خالص کافیست قیمت نقره به دست آمده در جدول بالا را در عدد 999 ضرب نموده سپس حاصل به دست آمده را بر عدد 925 تقسیم نمایید تا قیمت آن به دست آید.

قیمت هر گرم نقره
Shopping Cart