currency

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/08 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/08 جمعه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۲/۹/۱۷ هفده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 504,825 دلار 545,025 یورو 505,850 بالاترین قیمت دلار 503,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 635,575 پوند 138,735 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/08 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/07 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/07 پنجشنبه ساعت 13:31:11 روز ۱۴۰۲/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 504,625 دلار 545,045 یورو 505,850 بالاترین قیمت دلار 503,350 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 635,335 پوند 138,625 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/07 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/06 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/06 چهارشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۲/۹/۱۵ پانزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 503,507 دلار 544,167 یورو 504,950 بالاترین قیمت دلار 503,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 635,257 پوند 138,657 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/06 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/05 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/05 سه شنبه ساعت 13:31:16 روز ۱۴۰۲/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 505,214 دلار 548,104 یورو 505,100 بالاترین قیمت دلار 504,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 638,434 پوند 138,514 …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/05 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/04 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/04 دوشنبه ساعت 13:35:17 روز ۱۴۰۲/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 505,667 دلار 550,877 یورو 505,600 بالاترین قیمت دلار 504,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 641,797 پوند 138,597 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/04 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/03 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/03 یکشنبه ساعت 13:32:50 روز ۱۴۰۲/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 504,410 دلار 550,080 یورو 505,100 بالاترین قیمت دلار 504,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 642,310 پوند 137,600 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/03 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/02 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/02 شنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۲/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 503,530 دلار 549,100 یورو 504,350 بالاترین قیمت دلار 503,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 641,080 پوند 137,410 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/02 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/01 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/01 جمعه ساعت 13:44:42 روز ۱۴۰۲/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 506,051 دلار 555,271 یورو 506,900 بالاترین قیمت دلار 505,150 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 642,621 پوند 138,811 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/12/01 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/30 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/30 پنجشنبه ساعت 13:31:23 روز ۱۴۰۲/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 505,700 دلار 554,490 یورو 506,900 بالاترین قیمت دلار 505,480 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 641,930 پوند 138,200 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/30 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/29 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/29 چهارشنبه ساعت 13:35:33 روز ۱۴۰۲/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و دو به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 503,270 دلار 555,930 یورو 521,000 بالاترین قیمت دلار 501,400 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 642,690 پوند 138,000 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2023/11/29 چهارشنبه ادامه »

سبد خرید