currency

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/22 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/22 شنبه ساعت 13:31:47 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲ دو بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,100 دلار 314,630 یورو 276,400 بالاترین قیمت دلار 274,850 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 376,340 پوند 75,480 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/22 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/21 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/21 جمعه ساعت 13:32:13 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱ یک بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,660 دلار 312,650 یورو 275,590 بالاترین قیمت دلار 274,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,200 پوند 75,930 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/21 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/20 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/20 پنجشنبه ساعت 13:31:12 روز ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ سی دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,990 دلار 312,060 یورو 275,590 بالاترین قیمت دلار 274,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,200 پوند 75,450 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/20 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/19 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/19 چهارشنبه ساعت 13:32:26 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ بیست و نه دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,780 دلار 312,790 یورو 276,100 بالاترین قیمت دلار 274,050 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,840 پوند 75,670 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/19 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/18 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/18 سه شنبه ساعت 13:31:03 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ بیست و هشت دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,060 دلار 312,240 یورو 274,100 بالاترین قیمت دلار 271,250 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 376,850 پوند 75,200 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/18 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/17 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/17 دوشنبه ساعت 13:32:02 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ بیست و هفت دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 272,410 دلار 311,280 یورو 272,900 بالاترین قیمت دلار 271,570 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 376,100 پوند 74,750 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/17 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/16 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/16 یکشنبه ساعت 13:34:50 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ بیست و شش دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,150 دلار 313,020 یورو 276,590 بالاترین قیمت دلار 273,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,400 پوند 75,220 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/16 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/15 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/15 شنبه ساعت 13:32:36 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,080 دلار 312,960 یورو 276,300 بالاترین قیمت دلار 264,990 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 378,320 پوند 75,210 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/15 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/14 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/14 جمعه ساعت 13:33:57 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 266,868 دلار 320,908 یورو 266,670 بالاترین قیمت دلار 266,510 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,528 پوند 76,998 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/14 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/13 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/13 پنجشنبه ساعت 13:32:14 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 266,670 دلار 319,750 یورو 266,670 بالاترین قیمت دلار 266,510 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 386,290 پوند 76,470 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/13 پنجشنبه ادامه »

سبد خرید