currency

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/23 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/23 پنجشنبه ساعت 14:31:52 روز ۱۴۰۳/۳/۳ سه خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/23 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 626,600 قیمت یورو 0 0 733,500 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/23 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/22 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/22 چهارشنبه ساعت 14:34:29 روز ۱۴۰۳/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/22 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 627,300 قیمت یورو 0 0 733,100 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/22 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/21 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/21 سه شنبه ساعت 14:32:09 روز ۱۴۰۳/۳/۱ یک خرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/21 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 621,800 قیمت یورو 0 0 726,300 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/21 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/20 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/20 دوشنبه ساعت 14:31:54 روز ۱۴۰۳/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/20 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 628,600 قیمت یورو 0 0 733,500 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/20 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/19 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/19 یکشنبه ساعت 14:33:03 روز ۱۴۰۳/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/19 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 627,400 قیمت یورو 0 0 731,800 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/19 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/18 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/18 شنبه ساعت 14:31:08 روز ۱۴۰۳/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/18 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 626,800 قیمت یورو 0 0 731,000 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/18 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/17 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/17 جمعه ساعت 14:32:13 روز ۱۴۰۳/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/17 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 637,100 قیمت یورو 0 0 740,900 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/17 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/16 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/16 پنجشنبه ساعت 14:31:05 روز ۱۴۰۳/۲/۲۷ بیست و هفت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/16 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 636,800 قیمت یورو 0 0 741,000 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/16 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/15 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/15 چهارشنبه ساعت 14:35:45 روز ۱۴۰۳/۲/۲۶ بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/15 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 640,800 قیمت یورو 0 0 745,700 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/15 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/14 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/14 سه شنبه ساعت 14:31:08 روز ۱۴۰۳/۲/۲۵ بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/05/14 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 642,200 قیمت یورو 0 0 745,100 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/05/14 سه شنبه بیشتر بخوانید »