currency

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/02 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/02 جمعه ساعت 13:31:33 روز ۱۴۰۱/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 358,740 دلار 375,550 یورو 360,710 بالاترین قیمت دلار 351,770 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 438,870 پوند 98,190 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/02 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/01 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/01 پنجشنبه ساعت 13:34:18 روز ۱۴۰۱/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 357,880 دلار 373,750 یورو 360,710 بالاترین قیمت دلار 351,770 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 434,770 پوند 97,430 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/12/01 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/30 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/30 چهارشنبه ساعت 13:32:00 روز ۱۴۰۱/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 354,600 دلار 367,390 یورو 355,300 بالاترین قیمت دلار 353,160 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 425,980 پوند 96,550 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/30 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/29 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/29 سه شنبه ساعت 13:33:56 روز ۱۴۰۱/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 357,010 دلار 371,330 یورو 357,800 بالاترین قیمت دلار 354,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 431,070 پوند 97,870 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/29 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/28 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/28 دوشنبه ساعت 13:34:01 روز ۱۴۰۱/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 356,630 دلار 376,230 یورو 358,390 بالاترین قیمت دلار 351,820 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 437,000 پوند 98,270 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/28 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/27 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/27 یکشنبه ساعت 13:32:16 روز ۱۴۰۱/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 352,810 دلار 374,810 یورو 355,210 بالاترین قیمت دلار 349,030 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 435,660 پوند 98,090 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/27 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/26 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/26 شنبه ساعت 13:31:45 روز ۱۴۰۱/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 352,840 دلار 372,070 یورو 354,400 بالاترین قیمت دلار 349,750 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 433,290 پوند 97,260 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/26 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/25 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/25 جمعه ساعت 13:32:26 روز ۱۴۰۱/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 350,614 دلار 368,824 یورو 351,540 بالاترین قیمت دلار 345,090 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 429,894 پوند 96,714 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/25 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/24 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/24 پنجشنبه ساعت 13:32:57 روز ۱۴۰۱/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 349,340 دلار 368,590 یورو 351,540 بالاترین قیمت دلار 345,090 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 428,780 پوند 96,060 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/24 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/23 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/23 چهارشنبه ساعت 13:31:13 روز ۱۴۰۱/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 350,310 دلار 366,850 یورو 352,130 بالاترین قیمت دلار 348,750 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 424,600 پوند 96,490 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/11/23 چهارشنبه ادامه »

سبد خرید