currency

نرخ قیمت ارز امروز 2022/07/01 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/07/01 جمعه ساعت 14:31:15 روز ۱۴۰۱/۴/۱۰ ده تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 535 دلار 535 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 388,665 پوند 535 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/07/01 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/30 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/30 پنجشنبه ساعت 14:31:08 روز ۱۴۰۱/۴/۹ نه تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 845 دلار 845 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,840 پوند 845 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/30 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/29 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/29 چهارشنبه ساعت 14:33:31 روز ۱۴۰۱/۴/۸ هشت تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 891 دلار 891 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 379,290 پوند 891 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/29 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/28 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/28 سه شنبه ساعت 14:32:06 روز ۱۴۰۱/۴/۷ هفت تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 52 دلار 52 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 375,890 پوند 52 …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/28 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/27 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/27 دوشنبه ساعت 14:31:24 روز ۱۴۰۱/۴/۶ شش تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 439 دلار 439 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 376,820 پوند 439 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/27 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/26 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/26 یکشنبه ساعت 14:31:49 روز ۱۴۰۱/۴/۵ پنج تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 860 دلار 860 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 385,210 پوند 860 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/26 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/25 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/25 شنبه ساعت 14:32:17 روز ۱۴۰۱/۴/۴ چهار تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224 دلار 224 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 389,400 پوند 224 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/25 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/24 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/24 جمعه ساعت 14:31:33 روز ۱۴۰۱/۴/۳ سه تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 642 دلار 642 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 389,832 پوند 642 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/24 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/23 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/23 پنجشنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۱/۴/۲ دو تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 784 دلار 784 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 388,450 پوند 784 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/23 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/22 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/22 چهارشنبه ساعت 14:31:33 روز ۱۴۰۱/۴/۱ یک تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 713 دلار 713 یورو 0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 390,510 پوند 713 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/22 چهارشنبه ادامه »

سبد خرید