آرشیو برچسب های: قیمت آنلاین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه ساعت 13:38:35 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 247,745 دلار 302,585 یورو 248,550 بالاترین قیمت دلار 246,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 10,855,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

قیمت طلا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ مصادف با 2021/01/13 ساعت 13:04:51 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,855,000 طلای 18 عیار 14,474,000 طلای 24 عیار 11,056,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,844,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,741,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,458,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,989,000 سکه آزادی 109,510,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه ساعت 13:43:27 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 248,530 دلار 301,810 یورو 248,550 بالاترین قیمت دلار 248,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت […]

نرخ قیمت طلا 10,998,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

قیمت طلا روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مصادف با 2021/01/12 ساعت 12:35:57 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,998,000 طلای 18 عیار 14,664,000 طلای 24 عیار 11,077,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,973,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,769,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,631,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 107,979,000 سکه آزادی 111,460,000 سکه […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه ساعت 13:46:18 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,550 دلار 303,470 یورو 249,550 بالاترین قیمت دلار 248,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 11,005,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

قیمت طلا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ مصادف با 2021/01/11 ساعت 12:46:13 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,005,000 طلای 18 عیار 14,674,000 طلای 24 عیار 11,206,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,973,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,941,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,631,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 110,009,000 سکه آزادی 111,230,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه ساعت 13:31:31 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 248,510 دلار 303,710 یورو 248,690 بالاترین قیمت دلار 245,840 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]

نرخ قیمت طلا 10,994,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

قیمت طلا روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ مصادف با 2021/01/10 ساعت 12:33:24 جدول قیمت طلا در بازار تهران 10,994,000 طلای 18 عیار 14,658,000 طلای 24 عیار 10,994,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 10,962,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 14,658,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,615,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 108,509,000 سکه آزادی 112,520,000 سکه امامی […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 249,020 دلار 305,510 یورو 255,550 بالاترین قیمت دلار 248,990 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 340,410 پوند […]

نرخ قیمت طلا 11,017,000 امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

قیمت طلا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ مصادف با 2021/01/09 ساعت 12:32:25 جدول قیمت طلا در بازار تهران 11,017,000 طلای 18 عیار 14,689,000 طلای 24 عیار 11,564,000 بالاترین قیمت طلای 18 عیار 11,003,000 پایینترین قیمت طلای 18 عیار 15,419,000 بالاترین قیمت طلای 24 عیار 14,671,000 پایینترین قیمت طلای 24 عیار 109,989,000 سکه آزادی 111,580,000 سکه امامی […]