ساری

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/22 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/22 دوشنبه ساعت 14:33:15 روز ۱۴۰۳/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/22 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 626,300 قیمت یورو 0 0 743,500 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/22 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/21 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/21 یکشنبه ساعت 14:32:05 روز ۱۴۰۳/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/21 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 629,800 قیمت یورو 0 0 746,500 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/21 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/20 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/20 شنبه ساعت 14:35:38 روز ۱۴۰۳/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/20 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 626,400 قیمت یورو 0 0 743,200 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/20 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/19 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/19 جمعه ساعت 14:38:59 روز ۱۴۰۳/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/19 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 626,100 قیمت یورو 0 0 744,500 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/19 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/18 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/18 پنجشنبه ساعت 14:31:09 روز ۱۴۰۳/۴/۲۸ بیست و هشت تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/18 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 626,900 قیمت یورو 0 0 744,900 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/18 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/17 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/17 چهارشنبه ساعت 14:32:55 روز ۱۴۰۳/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/17 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 629,400 قیمت یورو 0 0 749,000 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/17 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/16 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/16 سه شنبه ساعت 14:32:08 روز ۱۴۰۳/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/16 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 634,974 قیمت یورو 0 0 746,974 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/16 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/15 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/15 دوشنبه ساعت 14:31:26 روز ۱۴۰۳/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/15 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 634,500 قیمت یورو 0 0 746,500 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/15 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/14 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/14 یکشنبه ساعت 14:32:09 روز ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/14 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 633,200 قیمت یورو 0 0 755,300 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/14 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/13 شنبه ساعت 14:31:52 روز ۱۴۰۳/۴/۲۳ بیست و سه تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/13 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 635,600 قیمت یورو 0 0 758,300 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/13 شنبه بیشتر بخوانید »