دلار

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/17 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/17 یکشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیست و پنج مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 271,730 دلار 315,370 یورو 272,980 بالاترین قیمت دلار 271,700 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 373,780 پوند 74,010 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/17 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/16 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/16 شنبه ساعت 13:39:31 روز ۱۴۰۰/۷/۲۴ بیست و چهار مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 272,630 دلار 316,300 یورو 272,980 بالاترین قیمت دلار 271,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 374,880 پوند 74,230 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/16 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/15 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/15 جمعه ساعت 13:36:13 روز ۱۴۰۰/۷/۲۳ بیست و سه مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 271,746 دلار 314,916 یورو 272,480 بالاترین قیمت دلار 270,400 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 371,966 پوند 74,606 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/15 جمعه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه ساعت 13:31:53 روز ۱۴۰۰/۷/۲۲ بیست و دو مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 270,790 دلار 314,380 یورو 272,480 بالاترین قیمت دلار 270,700 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 371,440 پوند 73,710 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/14 پنجشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/13 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/13 چهارشنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۴۰۰/۷/۲۱ بیست و یک مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 272,420 دلار 315,040 یورو 272,680 بالاترین قیمت دلار 270,100 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 371,580 پوند 74,200 درهم …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/13 چهارشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/12 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/12 سه شنبه ساعت 13:34:39 روز ۱۴۰۰/۷/۲۰ بیست مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 271,450 دلار 313,620 یورو 273,680 بالاترین قیمت دلار 270,900 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 369,050 پوند 73,880 درهم 0 …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/12 سه شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/11 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/11 دوشنبه ساعت 13:31:48 روز ۱۴۰۰/۷/۱۹ نوزده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 274,440 دلار 317,390 یورو 276,080 بالاترین قیمت دلار 274,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 374,030 پوند 74,800 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/11 دوشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/10 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/10 یکشنبه ساعت 13:33:28 روز ۱۴۰۰/۷/۱۸ هجده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 275,020 دلار 318,320 یورو 279,380 بالاترین قیمت دلار 274,700 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 374,520 پوند 74,910 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/10 یکشنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/09 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/09 شنبه ساعت 13:31:48 روز ۱۴۰۰/۷/۱۷ هفده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 277,910 دلار 321,670 یورو 279,380 بالاترین قیمت دلار 277,400 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 380,970 پوند 75,700 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/09 شنبه ادامه »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/08 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/08 جمعه ساعت 13:31:34 روز ۱۴۰۰/۷/۱۶ شانزده مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 279,915 دلار 323,195 یورو 281,680 بالاترین قیمت دلار 279,100 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 382,105 پوند 76,645 درهم 0 بالاترین …

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/08 جمعه ادامه »

Shopping Cart