دلار

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/09 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/09 پنجشنبه ساعت 13:32:48 روز ۱۴۰۰/۹/۱۸ هجده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 277,080 دلار 313,750 یورو 277,770 بالاترین قیمت دلار 277,000 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 407,050 پوند 75,925 درهم 0 بالاترین […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/09 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/08 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/08 چهارشنبه ساعت 13:31:35 روز ۱۴۰۰/۹/۱۷ هفده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,230 دلار 314,070 یورو 278,240 بالاترین قیمت دلار 278,070 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 409,150 پوند 76,621 درهم 0 بالاترین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/08 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/07 سه شنبه ساعت 13:33:56 روز ۱۴۰۰/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,240 دلار 313,540 یورو 278,240 بالاترین قیمت دلار 278,080 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 411,810 پوند 75,740 درهم 0

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/07 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/06 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/06 دوشنبه ساعت 13:33:01 روز ۱۴۰۰/۹/۱۵ پانزده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,465 دلار 314,290 یورو 278,720 بالاترین قیمت دلار 278,080 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 408,480 پوند 75,750 درهم 0 بالاترین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/06 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/05 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/05 یکشنبه ساعت 13:32:37 روز ۱۴۰۰/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 278,730 دلار 315,430 یورو 279,770 بالاترین قیمت دلار 278,660 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 403,060 پوند 75,890 درهم 0 بالاترین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/05 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/04 شنبه ساعت 13:31:58 روز ۱۴۰۰/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 279,750 دلار 317,357 یورو 280,230 بالاترین قیمت دلار 273,130 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 400,740 پوند 76,150 درهم 0 بالاترین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/04 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/03 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/03 جمعه ساعت 13:35:14 روز ۱۴۰۰/۹/۱۲ دوازده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 273,986 دلار 310,576 یورو 273,290 بالاترین قیمت دلار 266,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 392,150 پوند 75,136 درهم 0 بالاترین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/03 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/02 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/02 پنجشنبه ساعت 13:31:21 روز ۱۴۰۰/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 273,200 دلار 309,480 یورو 273,290 بالاترین قیمت دلار 266,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 392,150 پوند 74,400 درهم 0 بالاترین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/02 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۰/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 260,820 دلار 295,430 یورو 261,000 بالاترین قیمت دلار 260,230 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 386,940 پوند 71,020 درهم 0 بالاترین

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه ساعت 13:32:17 روز ۱۴۰۰/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 288,510 دلار 327,840 یورو 292,840 بالاترین قیمت دلار 286,550 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 387,680 پوند 78,540 درهم 0

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه بیشتر بخوانید »