آرشیو برچسب های: دلار

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه ساعت 13:31:22 روز ۱۳۹۹/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 234,120 دلار 283,960 یورو 234,150 بالاترین قیمت دلار 229,140 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 330,950 پوند […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/26 سه شنبه ساعت 14:00:58 روز ۱۳۹۹/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 229,750 دلار 278,900 یورو 229,750 بالاترین قیمت دلار 229,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 315,090 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه ساعت 13:36:20 روز ۱۳۹۹/۱۱/۶ شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 228,740 دلار 278,510 یورو 228,750 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 325,340 پوند […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه ساعت 13:40:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224,310 دلار 273,134 یورو 224,350 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 327,000 پوند […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/23 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/23 شنبه ساعت 13:42:39 روز ۱۳۹۹/۱۱/۴ چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224,330 دلار 274,103 یورو 226,530 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 315,000 پوند […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه ساعت 13:32:46 روز ۱۳۹۹/۱۱/۳ سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 227,339 دلار 274,799 یورو 226,550 بالاترین قیمت دلار 226,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 316,539 پوند […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه ساعت 13:42:47 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲ دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 226,470 دلار 273,990 یورو 226,550 بالاترین قیمت دلار 226,440 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 321,640 پوند […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/20 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/20 چهارشنبه ساعت 13:32:13 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱ یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 224,460 دلار 271,510 یورو 225,120 بالاترین قیمت دلار 217,840 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 315,210 پوند […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/19 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/19 سه شنبه ساعت 13:51:43 روز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سی دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 211,940 دلار 256,960 یورو 215,900 بالاترین قیمت دلار 203,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 298,240 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/18 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/18 دوشنبه ساعت 13:33:39 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ بیست و نه دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 223,936 دلار 269,936 یورو 229,550 بالاترین قیمت دلار 222,940 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو […]