آرشیو برچسب های: دلار

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/20 سه شنبه ساعت 14:32:48 روز ۱۴۰۰/۱/۳۱ سی و یک فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 233,650 دلار 279,940 یورو 238,280 بالاترین قیمت دلار 233,640 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 336,160 پوند 65,770 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/19 دوشنبه ساعت 14:33:00 روز ۱۴۰۰/۱/۳۰ سی فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 238,540 دلار 284,010 یورو 238,860 بالاترین قیمت دلار 238,450 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 341,130 پوند 67,170 درهم 0 بالاترین […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/18 یکشنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۰/۱/۲۹ بیست و نه فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 238,860 دلار 283,960 یورو 240,000 بالاترین قیمت دلار 238,750 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 342,130 پوند 67,600 درهم […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/17 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/17 شنبه ساعت 14:32:43 روز ۱۴۰۰/۱/۲۸ بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 239,960 دلار 286,311 یورو 240,000 بالاترین قیمت دلار 239,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 346,520 پوند 68,470 درهم […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/16 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/16 جمعه ساعت 14:33:09 روز ۱۴۰۰/۱/۲۷ بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 240,780 دلار 285,840 یورو 241,010 بالاترین قیمت دلار 239,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 348,910 پوند 69,910 درهم […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/15 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/15 پنجشنبه ساعت 14:35:59 روز ۱۴۰۰/۱/۲۶ بیست و شش فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 239,860 دلار 285,840 یورو 241,010 بالاترین قیمت دلار 239,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 347,390 پوند 68,870 درهم […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/14 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/14 چهارشنبه ساعت 14:33:38 روز ۱۴۰۰/۱/۲۵ بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 241,120 دلار 284,220 یورو 241,730 بالاترین قیمت دلار 240,790 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 345,840 پوند 68,680 درهم […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/13 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/13 سه شنبه ساعت 14:31:26 روز ۱۴۰۰/۱/۲۴ بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 241,330 دلار 284,810 یورو 243,060 بالاترین قیمت دلار 241,300 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 344,810 پوند 68,500 […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/12 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/12 دوشنبه ساعت 14:31:29 روز ۱۴۰۰/۱/۲۳ بیست و سه فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 242,550 دلار 283,460 یورو 243,740 بالاترین قیمت دلار 242,520 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 346,400 پوند 68,970 درهم […]

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/11 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/11 یکشنبه ساعت 14:32:27 روز ۱۴۰۰/۱/۲۲ بیست و دو فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد. نرخ قیمت زنده ارز 242,830 دلار 285,150 یورو 243,930 بالاترین قیمت دلار 241,860 پایینترین قیمت دلار 0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو 343,830 پوند 68,580 درهم […]