بندرعباس

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/20 سه شنبه ساعت 14:31:31 روز ۱۴۰۲/۱۲/۱ یک اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/20 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 611,380 قیمت یورو 0 0 713,600 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/20 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/19 دوشنبه ساعت 14:32:31 روز ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/19 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 616,090 قیمت یورو 0 0 720,970 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/19 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/18 یکشنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/18 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 615,110 قیمت یورو 0 0 719,100 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/18 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/17 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/17 شنبه ساعت 14:34:09 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/17 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 606,310 قیمت یورو 0 0 708,800 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/17 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/16 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/16 جمعه ساعت 14:34:01 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ بیست و هفت بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/16 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 602,120 قیمت یورو 0 0 703,250 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/16 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/15 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/15 پنجشنبه ساعت 14:33:03 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ بیست و شش بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/15 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 601,000 قیمت یورو 0 0 702,650 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/15 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/14 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/14 چهارشنبه ساعت 14:31:56 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ بیست و پنج بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/14 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 593,250 قیمت یورو 0 0 695,390 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/14 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/13 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/13 سه شنبه ساعت 14:31:19 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/13 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 596,650 قیمت یورو 0 0 698,020 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/13 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/12 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/12 دوشنبه ساعت 14:31:44 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/12 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 597,320 قیمت یورو 0 0 698,800 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/12 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/11 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/11 یکشنبه ساعت 14:32:58 روز ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ بیست و دو بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/11 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 591,990 قیمت یورو 0 0 692,860 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/11 یکشنبه بیشتر بخوانید »