آمل

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/28 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/28 چهارشنبه ساعت 14:40:09 روز ۱۴۰۲/۱۲/۹ نه اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/28 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 632,820 قیمت یورو 0 0 739,540 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/28 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/27 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/27 سه شنبه ساعت 14:31:54 روز ۱۴۰۲/۱۲/۸ هشت اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/27 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 633,260 قیمت یورو 0 0 739,630 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/27 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/26 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/26 دوشنبه ساعت 14:31:28 روز ۱۴۰۲/۱۲/۷ هفت اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/26 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 626,120 قیمت یورو 0 0 731,650 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/26 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/25 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/25 یکشنبه ساعت 14:31:32 روز ۱۴۰۲/۱۲/۶ شش اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/25 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 619,500 قیمت یورو 0 0 725,160 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/25 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/24 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/24 شنبه ساعت 14:32:31 روز ۱۴۰۲/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/24 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 620,120 قیمت یورو 0 0 725,880 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/24 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/23 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/23 جمعه ساعت 14:31:33 روز ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/23 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 620,600 قیمت یورو 0 0 724,340 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/23 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/22 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/22 پنجشنبه ساعت 14:31:21 روز ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/22 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 622,840 قیمت یورو 0 0 727,120 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/22 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/21 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/21 چهارشنبه ساعت 14:32:32 روز ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/21 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 617,820 قیمت یورو 0 0 721,280 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/21 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/20 سه شنبه ساعت 14:31:31 روز ۱۴۰۲/۱۲/۱ یک اسفند هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/20 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 611,380 قیمت یورو 0 0 713,600 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/20 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/19 دوشنبه ساعت 14:32:31 روز ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و چهارصد و دو به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/02/19 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 616,090 قیمت یورو 0 0 720,970 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/02/19 دوشنبه بیشتر بخوانید »