آخرین قیمت

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/14 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/14 یکشنبه ساعت 14:32:09 روز ۱۴۰۳/۴/۲۴ بیست و چهار تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/14 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 633,200 قیمت یورو 0 0 755,300 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/14 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/13 شنبه ساعت 14:31:52 روز ۱۴۰۳/۴/۲۳ بیست و سه تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/13 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 635,600 قیمت یورو 0 0 758,300 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/13 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/12 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/12 جمعه ساعت 14:31:49 روز ۱۴۰۳/۴/۲۲ بیست و دو تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/12 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 635,700 قیمت یورو 0 0 755,200 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/12 جمعه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/11 پنجشنبه ساعت 14:31:23 روز ۱۴۰۳/۴/۲۱ بیست و یک تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/11 پنجشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 633,300 قیمت یورو 0 0 752,700 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/11 پنجشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/10 چهارشنبه ساعت 14:31:50 روز ۱۴۰۳/۴/۲۰ بیست تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/10 چهارشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 644,800 قیمت یورو 0 0 764,100 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/10 چهارشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/09 سه شنبه ساعت 14:35:03 روز ۱۴۰۳/۴/۱۹ نوزده تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/09 سه شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 650,000 قیمت یورو 0 0 770,200 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/09 سه شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/08 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/08 دوشنبه ساعت 14:31:50 روز ۱۴۰۳/۴/۱۸ هجده تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/08 دوشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 650,700 قیمت یورو 0 0 771,500 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/08 دوشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/07 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/07 یکشنبه ساعت 14:35:46 روز ۱۴۰۳/۴/۱۷ هفده تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/07 یکشنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 654,900 قیمت یورو 0 0 775,000 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/07 یکشنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/06 شنبه ساعت 14:32:42 روز ۱۴۰۳/۴/۱۶ شانزده تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/06 شنبه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 651,400 قیمت یورو 0 0 771,100 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/06 شنبه بیشتر بخوانید »

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/05 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/05 جمعه ساعت 14:34:13 روز ۱۴۰۳/۴/۱۵ پانزده تیر هزار و چهارصد و سه به شرح زیر میباشد. نرخ ارز 2024/07/05 جمعه پایین ترین قیمت بالاترین قیمت قیمت به ریال نرخ ارز 0 0 663,200 قیمت یورو 0 0 784,100 قیمت پوند

نرخ قیمت ارز امروز 2024/07/05 جمعه بیشتر بخوانید »