قیمت سکه پارسیان با عیار 750 امروز در بازار

قیمت سکه پارسیان با عیار 750 امروز در بازار

جدول قیمت سکه پارسیان ۰/۷۵۰ عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1520600015206001520600۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2280900022809002280900۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3041200030412003041200۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۲۵۰3801500038015003801500۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۳۰۰4561800045618004561800۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۳۵۰5322100053221005322100۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۴۰۰6082400060824006082400۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۴۵۰6842700068427006842700۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۵۰۰7603000076030007603000۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۶۰۰9123600091236009123600۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1064420001064420010644200۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1216480001216480012164800۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶

شاخص نرخ سکه های پارسیان

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1368540001368540013685400۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1520600001520600015206000۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۱۰۰1672660001672660016726600۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۲۰۰1824720001824720018247200۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۳۰۰1976780001976780019767800۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2128840002128840021288400۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2280900002280900022809000۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۶۰۰2432960002432960024329600۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۷۰۰2585020002585020025850200۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۸۰۰2737080002737080027370800۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۱/۹۰۰2889140002889140028891400۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
سکه پارسیان ۲/۰۰۰3041200003041200030412000۱۴۰۰/۶/۲۸ ۰۲:۳۸:۰۶
قیمت سکه پارسیان
Shopping Cart