قیمت سکه هخامنشی پاسارگاد

قیمت سکه هخامنشی پاسارگاد ایرانیان کوروشی

عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
پلاک ۰/۱۰۰160000(587.5%) 940000160000160000۱۳:۰۴:۰۷
پلاک ۰/۱۵۰215000(655.81%) 1410000215000215000۱۳:۰۴:۰۷
پلاک ۰/۲۰۰270000(696.3%) 1880000270000270000۱۳:۰۴:۰۷
پلاک۰/۲۵۰325000(723.08%) 2350000325000325000۱۳:۰۴:۰۷
پلاک ۰/۳۰۰410000(687.8%) 2820000410000410000۱۳:۰۴:۰۷
پلاک ۰/۳۵۰465000(707.53%) 3290000465000465000۱۳:۰۴:۰۷
پلاک ۰/۴۰۰520000(723.08%) 3760000520000520000۱۳:۰۴:۰۸
پلاک ۰/۴۵۰575000(735.65%) 4230000575000575000۱۳:۰۴:۰۸
پلاک ۰/۵۰۰630000(746.03%) 4700000630000630000۱۳:۰۴:۰۸
پلاک ۰/۶۰۰740000(762.16%) 5640000740000740000۱۳:۰۴:۰۸
پلاک ۰/۷۰۰850000(774.12%) 6580000850000850000۱۳:۰۴:۰۸
پلاک ۰/۸۰۰980000(767.35%) 7520000980000980000۱۳:۰۴:۰۸
4.4/5 - (40 امتیاز)