آرشیو قیمتی سال 1400

آرشیو قیمتی سال 1400 نرخ فعلی:500.15 بالاترین قیمت روز:500.25 پایین ترین قیمت روز:497.65 بیشترین مقدار نوسان روز:0.65 درصد بیشترین نوسان روز:0% نرخ بازگشایی بازار:497.7 زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۲۹ نرخ روز گذشته:497.65 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.5% میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.5 آرشیو قیمتی سال 1400