آرشیو قیمتی سال 1397

آرشیو قیمتی سال 97 قیمت اونس شنبه 1394/11/10 نرخ فعلی:1,118.83 بالاترین قیمت روز:1,118.91 پایین ترین قیمت روز:1,117.30 بیشترین مقدار نوسان روز:0.49 درصد بیشترین نوسان روز:0.02% نرخ بازگشایی بازار:1,118.35 زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۳۰ نرخ روز گذشته:1,118.36 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04% میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.47 آرشیو قیمتی سال 97

فهرست صفحه‎های داخل آرشیو قیمتی سال 1397: