آرشیو قیمتی سال 1396

آرشیو قیمتی سال 96 نرخ فعلی:1,103.84 بالاترین قیمت روز:1,105.19 پایین ترین قیمت روز:1,097.96 بیشترین مقدار نوسان روز:2.03 درصد بیشترین نوسان روز:0.06% نرخ بازگشایی بازار:1,098.03 زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۱ نرخ روز گذشته:1,097.96 درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54% میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.88 آرشیو قیمتی سال 96

فهرست زیر شاخه‎های داخل آرشیو قیمتی سال 1396: