پیرسینگ

لیست اعضای رایج بدن که مورد پیرسینگ قرار می‌گیرند:
* پیرسینگ بالای لب(بوسه‌گاه)(برای مثال: روی صورت مردان جای رشد سیبیل)Monroe piercing
* پیرسینگ پل بینی (قسمت بالای بینی - زیر نقطه اتصال ابرو‌ها)Bridge
* پیرسینگ گونه (روی گونه قرار می‌گیرد)Cheek/Anti-Eyebrow
* پیرسینگ غضروف گوش(این پیرسینگ در بخش‌های غضروفی گوش کار می‌شود)Ear cartilage
* پیرسینگ لال...

لیست اعضای رایج بدن که مورد پیرسینگ قرار می‌گیرند:
* پیرسینگ بالای لب(بوسه‌گاه)(برای مثال: روی صورت مردان جای رشد سیبیل)Monroe piercing
* پیرسینگ پل بینی (قسمت بالای بینی - زیر نقطه اتصال ابرو‌ها)Bridge
* پیرسینگ گونه (روی گونه قرار می‌گیرد)Cheek/Anti-Eyebrow
* پیرسینگ غضروف گوش(این پیرسینگ در بخش‌های غضروفی گوش کار می‌شود)Ear cartilage
* پیرسینگ لاله گوش(این پیرسینگ در نرمه گوش-لاله- کار می‌شود)Ear lobes
* پیرسینگ ابرو این پیرسینگ در ابرو و معمولا بصورت عمودی کار می‌شود)Eyebrow
* پیرسینگ زبانه گوش (این پیرسینگ در غضروفی که در شروع کانال گوش وجود دارد انجام می‌شود)Tragus
* پیرسینگ لب (این پیرسینگ بر روی لب یا اطراف آن انجام می‌شود-لبرت در لب پایینی کار می‌شود)Lip / Labret
* پیرسینگ سوراخ بینی(این پیرسینگ روی بیرون بینی انجام می‌شود و حلق از سوراخ آویز می‌شود)Nostril
* پیرسینگ دیواره بینی(این پیرسینگ در دیواره بین دو سوراخ بینی کار می‌شود و حلقه از میان دو سوراخ آویز می‌شود)Septum
* پیرسینگ زبان (این پیرسینگ در وسط زبان انجام می‌شود)Tongue
* پیرسینگ غشای زیر زبان (این پیرسینگ در اطراف ماهیچه زیر زبان انجام می‌شود)Frenulum
* پیرسینگ نوک سینه زنان (این پیرسینگ در نوک سینه زنان انجام می‌شود)Female Nipples
* پیرسینگ نوک سینه مردان(این پیرسینگ در نوک سینه مردان انجام می‌شود)Male Nipples
* پیرسینگ ناف(این پیرسینگ معمولا در لبه بالای حلقه ناف کار می‌شود)Navel piercing
* پیرسینگ گوشت بین انگشت ها(این پیرسینگ در گوشت آزاد بین انگشتان کار می‌شود-مثلا بین انگشت اشاره و شست)Hand web
* پیرسینگ سطوح (این پیرسینگ بر روی سطوح ساف بدن کار می‌شود-روی پوست)Surface
* پیرسینگ سینه بند این پیرسینگ شامل تعدادی یرسینگ سطحی پشت کمر است که شبیه دوخت پشت کرست است)Corset
* پیرسینگ مدیسون(این پیرسنگ روی پوست سینه زیر گردن انجام می‌شود)Madison
* پیرسینگ پشت گردن(این پیرسینگ روی پوست پشت گردن کار می‌شود)Nape
* پیرسینگ لگنی(این پیرسینگ روی پوست شکم روی لگن کار می‌شود)Hip

بیشتر

پیرسینگ هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد.